شنبه 05 اسفند 1402
EN

ارتباط مستقیم با کارمندان

Enter Title

ردیف نام ونام خانوادگی سمت شماره تلفن 
1 رضا بهرامی مسئول آموزش ودبیرخانه  33239392
2 مهدی کائیدی حراست 33238588
3 علی یار ویسکرمی مسئول میز خدمت  33230008-9
4 سید اکبر طاهری مسئول دفتر  33239391
5 پژمان دالوند کارشناس بعثه رهبری 33219525